רישום ספורטאים ובדיקות רפואיות

רישום ספורטאים ובדיקות רפואיות – שנת הספורט 2016-2017

חוק הספורט מחייב כל מתאמן לעבור בדיקה רפואית ולרכוש ביטוח ספורטאי. התהליך מתבצע מחדש בכל שנה, מספטמבר עד ספטמבר, ולכן עלינו לחדש את הבדיקות הנדרשות מדי חודש ספטמבר..
כללי הבדיקה: על כל מתאמן מעל גיל 12 כולל לעבור בדיקה רפואית (הכוללת בדיקה גופנית של רופא ספורט), ומעל גיל 30 – בדיקה גופנית + ארגומטריה (א.ק.ג. במאמץ). את הבדיקה יש לבצע באחד המכונים המוגדרים ע"י משרד הבריאות כתחנה לרפואת ספורט. את התחנה הנוחה לכם ניתן למצוא ברשימה הבאה:
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/institution/inst_out.asp?p=1
התשלום עבור הבדיקה הוא אישי, בהתאם למחירון של אותו מכון ספציפי, ואינו נכלל בעלות האימונים. בדרך כלל ניתן לקבל החזר חלקי עבור הבדיקה מקופת החולים של הנבדק, בהתאם לנהלי הקופה.

בנוסף על הבדיקה הרפואית, כל קשת מחויב בביטוח אישי התקף לשנת הפעילות הקרובה. החל משנת 2014 הקשתים מכוסים בביטוח גג המכסה את פעילותם בכל מסגרת פעילות איגוד הקשתות ובכל מקום בו נערכת פעילות מטעם האיגוד.

העלות השנתית של הביטוח ורישום הספורטאי היא 230 ₪. על כל קשת במועדון להעביר את הסכום לחשבון "עמותת קשתות המאה ה-21" (לפי הפרטים שיקבל מן המאמן) או למסור למאמן המחאה על סכום זה, יחד עם יתר המסמכים הדרושים לשם ביצוע הרישום השנתי.

המסמכים שיש למסור למאמן בתחילת השנה:

קשתים חדשים:

  1. טופס בדיקה רפואית מלאה בחתימה וחותמת רופא ספורט
  2. צילום ת.ז. (או ת.ז. של הורה במקרה של קטין)
  3. 2  תמונות פספורט
  4. העברה בנקאית / המחאה על סך 230 ₪ לפקודת עמותת קשתות המאה ה-21
  5. בנוסף, על הקשת לחתום (או להחתים הורה) על טופס רישום ספורטאי ("הטופס הירוק")

קשתים ממשיכים (בעלי כרטיס מתחרה):

  1. טופס בדיקה רפואית מלאה בחתימה וחותמת רופא ספורט
  2. העברה בנקאית / המחאה על סך 230 ₪ לפקודת עמותת קשתות המאה ה-21.